ការចុះឈ្មោះចូលរួមសន្មិបាតបូកសរុបការងារទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២០ អមជាមួយពិធីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត ក្រោមប្រធានបទ "ទីក្រុងស្អាត៖ ទីក្រុងដែលមានវិថីម្ហូបអាហារស្អាត"

Register for the 2019 Summer Tourism Review and Directions 2020 to celebrate National Clean City Day with the theme "Clean City: City with Clean Food"