ពាក្យសុំចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្ថាបត្យកម្ម គម្រោងស្ថាបត្យកម្មវិថីលក់ម្ហូបអាហារ (STREET FOOD)